Kategoriat
cr

Rahapelien tuotot osana tutkimusrahoitusta

Veikkaus Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli reilut 3 miljardia ja tuotot hieman yli 1 miljardi euroa. Veikkauksen tuottojen jako on laissa määritelty. Arpajaislain mukaan 43% tuotoista jaetaan sosiaali-ja terveysministeriön hallinnonalalle terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on ministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen viranomaistaho, joka hallinnoi tästä summasta jaettavia avustuksia. Järjestöjen ääni kuuluu avustusasioiden neuvottelukunnan kautta, ja toimintaa arvioi erillinen arviointi- ja avustusjaosto.

Avustusasioiden neuvottelukuntaan kuuluu jäseniä useista terveysalan kansalaisjärjestöistä. Tällä hetkellä mukana ovat muun muassa Suomen Diabetesliitto, SOSTE ry ja Omaishoitajaliitto.

Vuodelle 2020 uusia STEA-avustuksia haettiin kaiken kaikkiaan 1333 tuhatta kappaletta. Haettu summa oli yhteensä 168 miljoonaa euroa.

Myös osa opetus- ja kulttuuriministeriön osuudesta tukee lääketieteen tutkimusta. 17,5% tämän toimalan tuotoista kohdennetaan nimittäin tieteen edistämiseen, Suomen Akatemian kautta.

Suomen Akatemia rahoitti myös Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun toimintaa. Vaikka VKTK:n toiminta sellaisenaan on päättynyt, myöntää akatemia edelleen rahoitusta osa-aikaiseen tutkimustyöhön.

Tällä hetkellä käsittelyssä ovat rahoituskauden 2020-24 hakemukset. Rahoitusta ei myönnetä yliopistoissa toimiville päätoimisille tutkijoille, vaan se on kohdennettu lääkäreille ja kliinistä potilastyötä tekeville.

Keskimäärin summa on ollut 240000 euroa per kliininen tutkija. Tavoitteena on kannustaa lääkäreitä tekemään tutkimustyötä päivätyönsä ohella.

Veikkausvoittovarojen tulevaisuus?

Kliinisen tutkimuksen rahoitus on ollut huolenaiheena. Rahoitus nähdään pirstaloituneena ja isona toimijana Suomen Akatemian rooli on merkittävä.

Samaan aikaan Suomessa on käyty kipakkaakin julkista keskustelua Veikkauksen asemasta ja sen toiminnan vastuullisuudesta. Yhtiön markkinointikampanjat kuten Keno-mainos jossa rahapelaamisen kerrottiin kuuluvan päivärutiineihin, herättivät närää. Veikkaus laittoikin mainonnan tauolle ja uudelleenarviointiin.

Hajasijoitettujen peliautomaattien suuri määrä puolestaan johti Pelikoneet pois kaupoista-kansalaisaloitteeseen. Vaikka se ei kerännyt riittävästi allekirjoituksia, sitoutui Veikkaus vähentämään kolikkopeliautomaattien määrää merkittävästi. Myös pakollista tunnistautumista aiotaan vauhdittaa.

Toisaalta ulkomaisen kilpailun paine on kova. Lähinnä Maltalta käsin toimivat nettikasinot markkinoivat rahapelejä avoimesti internetin välityksellä ja keräävät osansa suomalaisten pelirahoista.

Todennäköistä siis on että Veikkauksen rahoitus sekä terveydelle, kulttuurille että tieteelle on laskusuunnassa. Veikkaus on arvioinut että viimeaikaiset toimenpiteet pienentävät tulosta 200 miljoonalla eurolla vuodessa.

Useat järjestöt sekä kulttuurin, liikunnan että terveyden edistämisen aloilta ovat jo ilmaisseet huolensa asiasta. Hallitus on rahapelilainsäädännön uudistamista koskevissa valmisteluissa huomioinut tämän, ja tavoitteisiin on kirjattu että kansalaisyhteiskunnan rahoitus varmistetaan myös pelituottojen heikentyessä. Käytännössä siis korvataan ainakin osin Valtion budjetista.

Siinä missä Veikkauksen tulot ovat olleet verrattain tasaiset, on budjettirahoitus kuitenkin aina altis leikkauksille taloustilanteen heikentyessä. Viimeaikaiset luvut eivät lupaa hyvää jakovaran suhteen.

Peliriippuvuus ja rahapelien aiheuttamat ongelmat ovat kuitenkin todellisia ja vakavia. Sen vuoksi järjestöjen asema keskustelussa on osin ongelmallinen, eikä helppoja ratkaisuja varmasti ole.

Kategoriat
cr

Mitä on kliininen tutkimus?

Kliinisellä tutkimuksella voidaan tarkoittaa terveydenhuollon piirissä useampaa eri asiaa.

Ensimmäisessä merkityksessä kliininen tutkimus on lääkärin terveydenhuollossa kuten vastaanotolla suorittama potilaan tilan selvittäminen. Tämä johtaa diagnoosiin eli käsitykseen oireiden syystä, tai jatkotutkimuksiin esimerkiksi laboratoriossa tai kuvauksin.

Kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan myös lääketieteellistä tutkimusta, jotka suoritetaan ihmisillä esimerkiksi lääkkeen tai menetelmän tehon selvittämiseksi. Englannin kielessä käytetään myös termiä clinical trial, etenkin lääkkeiden osalta.

Markkinointikäsitteenä ”kliininen tutkimus”, vaikkapa hammastahnan yhteydessä tarkoittaa että tuotetta ovat testanneet ihmiset, yleensä lääkärin valvomana. Periaatteessa tutkimuksen tulokset tulee olla dokumentoitu, mutta standardeja kuten vertaisarviointia näihin harvoin liittyy.

VKTK:ssa kliinisten tutkijoiden perustutkinto on lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatti. Väitöskirjaa tehdessään he usein suorittavat erikoistumispalveluaan tai toimivat erikoislääkärin/-hammaslääkärin tehtävissä.

Kliinisen työn ja tutkimuksen yhdistelmä on usein koettu haastavaksi ajankäytön resurssien kannalta. Lääkäreiden voi monissa sairaaloissa olla hankala saada riittävästi aikaa tutkimukselle potilastyöltä. Tutkimuksen onkin katsottu näivettyneen viime vuosina.

Yksitoista suomalaista lääketiedettä rahoittavaa säätiötä teki 2019 selvityksen lääketieteellisen tutkimuksen rahoituksen tilanteesta. Todettiin että rahoitus on kutistunut Suomessa vuosina 2010–2017 merkittävästi.

Syynä on erityisesti valtion tutkimusrahoituksen voimakas supistuminen. Seitsemässä vuodessa se pieneni 50 prosenttia ja kliinisten alojen tutkimusmenot kokonaisuudessaan laskivat 31 prosenttia.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Lääketeollisuus ry, Suomen Lääkäriliitto ja Syöpäjärjestöt ovatkin esittäneet eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle lausunnon kliinisen tutkimuksen puolesta.

Järjestöt haluavat kiinnittää valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston huomion valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen vaikutuksiin lääketieteelliseen tutkimukseen.

Suomalainen kliininen tutkimus on perinteisesti arvostettua sekä akateemisesti että kansalaisten keskuudessa. Kliininen tutkimus on kuitenkin jo vuosia kärsinyt vähenevästä rahoituksesta ja toiminnan vaikeutumisesta.

Ote järjestöjen lausunnosta eduskunnalle 30.10.2019